ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

1. ຄວາມເປັນມາ
3. ພາລະກິດ
5. ການດຳເນີນງານ
7. ເຄື່ອງມືໃຫ້ບໍລິການ
2. ວິໄສທັດ
4. ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ
6. ການຮ່ວມມືຂອງ ສຄອຊ ແລະ ກສວ

1. ຄວາມເປັນມາ

ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມ ວນກ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໃນພູມີິພາກ ແລະ ສາກົນໄດ້ ແມ່ນໜ້າ ທີ່ສຳຄັນຂອງກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ) ພາຍໃຕ້ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ).

ສະນັ້ນ, ກສວ ແລະ ສຄອຊ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັນສ້າງຕັ້ງ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ສບວ) ຫຼື SME Service Center (SSC) ຂື້້ນໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ 2017  ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ ແກ່ ວນກ ໃນ ສປປ ລາວ. ສບວ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ວນກ ໃນຂົງເຂດທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ (ເຊັ່ນ: ການລິເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ, ການ ເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ການພັດທະນາ ດ້ານນະວັດຕະກຳ, ການຮ່ວມກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ), ແຕ່ ສບວ ຍັງໃຫ້ການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານອາຊຽນ (ເຊັ່ນ: ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ຕິດພັນກັບອາຊຽນ, ການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ແກ່ ວນກໃນຂະ ແໜງບູລິມະສິດ, ມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ, ການເຂົ້າຫາຕະ ຫຼາດພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ຕະຫຼາດສາກົນ.

2. ວິໄສທັດ

ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍໃນການລິເລີ່ມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ສະໜັບສະ ໜູນຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບຕະ ຫຼາດພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ.

3. ພາລະກິດ

ວນກ ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການລິເລີ່ມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ພ້ອມທັງສາມາດປັບ ປຸງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຂົ້າຫາຕະຫຼາດໃນພາກ ພື້ນອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ.

4. ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ

 • ສະໜັບສະໜູນການລິເລີ່ມທຸລະກິດໃນລະດັບຕ່າງໆ.
 • ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ວນກ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ.
 • ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ວນກ ແບບຄົບຊຸດເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ, ເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ແລະ ປັບປຸງການແຂ່ງຂັນໃນຂະແໜງບູລິມະສິດ.
 • ສະໜັບສະໜູນ ວນກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ.
 • ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຖາບັນ ແລະ ອົງກອນລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ສາມາດສະໜອງບໍລິການຕາມທິດທາງຂອງຕະຫຼາດ.
 • ສ້າງຕັ້ງເຄື່ອຂ່າຍຂອງ ວນກ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍງຂອງ ວນກ ກັບບໍລິສັດຂ້າມຊາດ.
 • ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອຮ່ວມກັນພັດທະນາ ວນກ ໃນຂະແໜງການສະເພາະ.
 • ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ບັນດາອົງກອນດຳເນີນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

5. ການດຳເນີນງານ

ການໃຫ້ບໍລິການຂອງ ສບວ ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການໃນຂອບເຂດດັ່ງນີ້:

 • ການພັດທະນາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ວນກ (SME Development and Support – SDS):

ໃຫ້ບໍລິການ ວນກ ໃນຂົງເຂດທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານຜູ້ ປະກອບກິດຈະການໃໝ່, ການພັດທະນາ ແລະ  ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ ປະກອບກິດຈະການ, ການຄ້າ, ການວາງສະແດງ ແລະ ອື່ນໆ.

 • ສູນບໍລິການ ວນກ ອາຊຽນ (ASEAN SME Service Centre – ASSC):

ສະໜອງບໍລິການໃຫ້ ວນກ ຂະແໜງການສະເພາະ ແລະ ຕິດພັນ ກັບວຽກງານອາຊຽນ ເຊັ່ນ: ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຊາຄົມ ເສດຖະກິດອາຊຽນ, ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດທີ່ຕິດພັນ ກັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ການພົບປະທຸລະກິດ ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ການ ແນະນຳກ່ຽວກັບຕະຫຼາດອາຊຽນ ແລະ ອື່ນໆ.

 • ສູນຄວາມຮູ້ (Knowledge Center):

ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານພັດທະນາ ວນກ ແລະ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (ASEAN Economic Community – AEC) ໃນຮູບແບບເອກະສານ ແລະ ແບບເອເລັກ ໂຕຣນິກ.

6. ການຮ່ວມມືຂອງ ສຄອຊ ແລະ ກສວ

ຮ່ວມມືກັນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສບວ ໃນການສົ່ງເສີມພັດ  ທະນາ ວນກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍ:

 • ຜັນຂະຫຍາຍການຊີ້ນຳຂອງຄະນະກຳມະການ ແລະ ແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສບວ ໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ວນກ ອາຊຽນ 2016 – 2025 (ASEAN Strategic Action Plan for MSME Development 2016-2025) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ວນກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 2016 – 2020 (SME Development Plan 2016 – 2020).
 • ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກຂອງສູນບໍລິການ ວນກ ອາຊຽນ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການຕິດພັນກັບອາຊຽນຕາມ ທິດທາງຂອງຕະຫຼາດ ພ້ອມທັງໃຫ້ບໍລິການແກ່ ວນກ ໃນຂະ ແໜງສະເພາະການ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນປະຊາຄົມ ເສດຖະກິດອາຊຽນໃຫ້ສຳເລັດ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກຂອງ ສບວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຂັບເຄື່ອນ ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ ຂອງ ສບວ;
 • ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ນະໂຍ ບາຍ, ກົດລະບຽບ, ຫຼັກການ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂະບວນ ການຕ່າງໆໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນອາຊຽນໃຫ້ແກ່ ວນກ;
 • ສົ່ງເສີມໃນທ່າບຸກ ການເປັນຕົວແທນ ຂອງ ວນກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບອາຊຽນ;
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການປະສານ ງານຂອງ ສບວ. ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກັບບັນດາອົງກອນ ແລະ ສະຖາບັນທີ່່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ບັນດາປະ ເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.
 • ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ກັບ ທຸກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ບັນດາອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

7. ເຄື່ອງມືໃຫ້ບໍລິການ

A-ໃຫ້ຄຳປຶກສາທຸລະກິດ (Business Advisory):

ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານທຸລະກິດ ເຊັ່ນ: ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ; ໂອ ກາດໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ຊຶ່ງມີແຜນ ເຂົ້າຫາຕະຫຼາດອາຊຽນ; ລະບຽບ ແລະ ຫຼັກການກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃນປະເທດອາຊຽນ; ດ້ານພາສີໃນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.

B-ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນແລະເສີມສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບປະຊາ ຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC-related awareness raising and information dissemination):

ປັບປຸງຂໍ້ມູນຂະແໜງທີ່ຕິດພັນກັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ໃຫ້ທັນການ, ສ້າງຊຸດເຄື່ອງມືແນະນຳຂະບວນການສົ່ງອອກສູ່ຕະ ຫຼາດອາຊຽນ, ຂັ້ນຕອນການເລືອກສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຕະຫຼາດອາ ຊຽນ, ອົງປະກອບຂອງ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ຜະລິດຕະ ພັນທີ່ນຳເອົາມາປະກອບຢູ່ໃນຂະແໜງການຜະລິດຂອງລາວ ແລະ ອື່ນໆ.

C-ຈັດຝຶກອົບຮົມ & ກອງປະຊຸມ (Trainings & workshops):

ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມຜະລິດຕະ ພາບ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານຕະຫຼາດອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ; ສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນຂອງ ວນກ; ສະໜັບສະໜູນການ ສ້າງມູນລະຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງ ວນກ; ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ; ການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດພາກພື້ນອາຊຽນແລະສາກົນ; ແລະ ການຄ້າ ທາງອີເລັກໂຕຣນິກ (e-commerce).

D-ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະ ທຸລະກິດ ກັບ ທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງ ເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດ (Facilitating B2B Meetings & Networking):

ສ້າງເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ວນກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທຸລະກິດໃນພາກພື້ນອາຊຽນແລະສາກົນ (ເຊັ່ນ: ການສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ບໍລິສັດ ຂ້າມຊາດ). ສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບບັນດາສູນບໍລິການ ວນກ ໃນພາກ ພື້ນອາຊຽນ.

E- ບໍລິການດ້ານ Software Accounting, Co-Working Space, ແລະ Consultancy for SMEs and Startup.

consectetur non et, ut dolor. sit Phasellus Praesent quis, justo