ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງທຸລະກິດ

ລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງທຸລະກິດ ປ່ຽນແປງຕາມປັດໄຈຕ່າງໆ. ບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ມໃໝ່ສາມາດຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ທາງການເງິນ ແລະ ການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ, ບໍລິສັດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈະເນັ້ນໃສ່ຕະຫຼາດ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ. ບໍລິສັດສາ ມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄຳແນະນຳຂອງພວກເຮົາໄດ້. ຈຸດປະສົງຂອງມູມມອງສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງທັງໝົດ ໄດ້.

ໃຫ້ຄຳປຶກສາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ວນກ, ທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່

ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດອາດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແຕ່ເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ພວກເຮົາສາມາດກວດສອບທຸລະກິດຂອງ ທ່ານ ເພື່ອວິເຄາະຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານ ຕັດສິນໃຈທາງ ການເງິນໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ການຝຶກອົບຮົມ ແບບປະຕິບັດການ

ການຝຶກອົບຮົມແບບໂຕ້ຕອບກັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳການຝຶກອົບຮົມທາງພາກປະ ຕິບັດຫຼາຍກວ່າມານັ່ງຟັງການບັນຍາຍ ຫຼື ການນຳສະເໜີຂອງວິທະຍາກອນຝ່າຍດຽວ.

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງນັກທຸລະກິດໃໝ່

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງນັກທຸລະກິດໃໝ່ເປັນຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການທາງທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຄົນທີ່ ເຮັດວຽກຢ່າງອິດສະຫຼະ ຫຼື ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໂດຍການແບ່ງປັນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນ.

ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການເຜີຍແຜ່ໝາຍເຖິງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນໃຫ້ກວ້າງຂວາງອອກໄປ. ແນວ ຄວາມຄິດໃນການເຜີຍແຜ່ກໍຄື : ຂໍ້ມູນເດີນທາງຈາກບຸກຄົນໜຶ່ງໄປສູ່ອີກຄົນໜຶ່ງ ຫຼື ດ້ວຍສື່ອື່ນໆ.

ເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດ

ລະບົບເຄືອຂ່າຍເປັນກິດຈະກຳທາງທຸລະກິດ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ຜູ້ປະກອບກິດຈະການພົບກັນເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນ ທາງທຸລະກິດ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,  ແລະ ສະແຫວງຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ມີທາງແຮງສຳລັບການລົງທຶນ.

ut et, sed mattis ut Praesent elementum venenatis