ຄູ່ຮ່ວມງານ

ສບວ ແວດລ້ອມໄປດ້ວຍພັນທະມິດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອສະໜັບສະໜູນບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຂອງລາວ.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອົງກອນຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ, ກຳລັງໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນລັດຖະບານລາວໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ.​

GIZ ນຳສະເໜີເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນ ຍົງ. ສະໜອງການບໍລິການຂອງຕົນຈາກຄວາມມັ່ງຄັ່ງໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານວິຊາການ, ຄຸ້ມຄອງອົງຄວາມຮູ້ ທົດລອງ ແລະ ທົດສອບການພັດທະນາສິ່ງໃໝ່ໆ. ໃນຖານະອົງກອນກາງ GIZ ສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງໃນດ້ານຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ.

ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ເປັນໜ່ວຍງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ກຳນົດມາດຕະຖານແຮງງານສາ ກົນ ແລະ ສົ່ງເສີມໂອກາດສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍເພື່ອໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໃນເງື່ອນໄຂຂອງຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເປັນທຳ.
ແຜນງານພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍທົ່ວໂລກຂອງ ILO ນັ້ນເຮັດວຽກເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຊຳນິ ຊຳນານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການຜ່ານການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຝຶກ ອົບຮົມທີ່ສົ່ງເສີມການຍອມຮັບການປະຕິບັດງານໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ດີໃນອົງກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ, ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນຂົງເຂດການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນັ້ນ, ILO ມີເຄື່ອງມືການ ຝຶກອົບຮົມທີ່ກວມເອົາກຸ່ມເປົ້າໝາຍທັງໝົດ, ຕັ້ງແຕ່ເປັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ຈຸນລະວິສາຫະກິດຈົນ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປເປັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.
ໃນລະດັບການພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ, ບົດບາດສຳຄັນຂອງແຜນງານນີ້ກໍຄື: ເພື່ອພັດທະນາ ເຄື່ອງມື ແລະ ແຜນງານທີ່ຈະຮັບມືກັບຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຂອງວັດທະນະທຳການເຮັດທຸລະກິດ.

HELVETAS (ຊື່ເປັນທາງການ Helvetas Swiss Intercooperation) ເປັນອົງກອນຊ່ວຍເຫຼືອການພັດທະນາຂອງ ປະເທດ ສວິສ ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1955. ໂດຍມີຄວາມເປັນອິດສະຫຼະທາງດ້ານການເມືອງ, HELVETAS ມີສາຂາທີ່ເປັນເອກະ ລາດໃນ ເຢຍລະມັນ ແລະ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ.

ອົງກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ ໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ຫຼາຍກວ່າ 30 ປະເທດ ເຊັ່ນ: ອາຟຣິກາ, ອາຊີ, ອາເມລິກາ ລາຕິນ ແລະ ຢູໂລບຕາເວັນອອກ, ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການ ຂັ້ນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ນ້ຳດື່ມ ແລະ ອາຫານທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ການປັບປຸງລາຍໄດ້ພື້ນຖານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, ສັນຕິພາບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

risus ultricies accumsan Donec felis id, amet, justo