ຄະນະບໍລິຫານງານ ສບວ

ປະທານ/President of SSC

ທ່ານ ສຽວສະຫວາດ ສະແຫວງສຶກສາ
Siaosavath SAVENGSUKSA (Mr)

ຮອງປະທານ/Vice President of LNCCI

ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ
Daovone PHACHANTHAVONG (Mr)

ຮອງປະທານ/Vice President of LNCCI

ທ່ານ ນາງ ຈັນທະຈອນ ວົງໄຊ
Chanthachone VONGSAY (Mrs)

ຄະນະບໍລິຫານງານ/Board of Director

ທ່ານ ຫານຊະນະ ສີສານ
Hansana SISANE (Mr)

ຄະນະບໍລິຫານງານ/Board of Director

ທ່ານ ຄຳໄພ ສົມຊະນະ
Khamphay SOMSANA (Mr)

adipiscing ut Donec ut porta. in