Lao Development Bank (LDB)

Last Update 28/05/2020

The data on this page is for informational purposes. Please contact the bank for confirmation or more information.

Lao Development Bank (LDB)
Loan typeLimit (Kip)Time line (per year)Interest rate (per annum)
Micro1,500,000,000per contact53%
Small3,000,000,000per contact103%
Medium4,000,000,000per contact

ວົງເງິນປ່ອຍກູ້:

 • ຈຸລະວິສາຫະກິດ ສາມາດກູ້ໄດ້ບໍ່ເກີນ 1.500.000.000 ກີບ ຕໍ່ສັນຍາ;
 • ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ສາມາດກູ້ໄດ້ບໍ່ເກີນ 3.000.000.000 ກີບ ຕໍ່ສັນຍາ;
 • ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ສາມາດກູ້ໄດ້ບໍ່ເກີນ 4.000.000.000 ກີບ ຕໍ່ສັນຍາ.

ກໍານົດເວລາ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ:

 • ທຶນໝູນວຽນ ໄລຍະເວລາໃນການກູ້ຢືມສູງສຸດບໍ່ເກີນ 05 ປີ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ 3%ຕໍ່ປີ.
 • ທຶນຄົງທີ່່ ໄລຍະຍເວລາໃນການກູ້ຢືມສູງສຸດບໍ່ເກີນ 10 ປີ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ 3%ຕໍ່ປີ.

ເປົ້າໝາຍປ່ອຍກູ້ບັນດາຂະແໜງທຸລະກິດທີ່ເປັນບູລິມາສິດ 04 ຂະແໜງການດ່ັງນີ້:

 1. ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ;
 2. ຂະແໜງຫັດຖະກໍາ;
 3. ຂະແໜງກະສິກໍາປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ;
 4. ຂະແໜງທ່າງທ່ຽວ.
  • ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ປະກອບມີ:
 • ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງອາຫານ (ລວມທັງເກືອກິນ/ຜູ້ຜະລິດເກືອ ໄອໂອດິນ) ແລະ ອາຫານສັດ;
 • ອຸດສາຫະກໍາອື່ນ ທີ່ພົວພັນກັບການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ.

2.1  ຂະແໜງຫັດຖະກໍາ ປະກອບມີ:

–      ຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກ ແລະ ແພພື້ນເມືອງ;

–      ຫັດຖະກໍາແກະສະຫລັກໄມ້, ຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ (ລວມທັງເຄືອໄມ້);

–      ຫັດຖະກໍາອາຫານພື້ນເມືອງ;

–      ຫັດຖະກໍາປັ້ນດິນເຜົາ;

–       ຫັດຖະກໍາເຄື່ອງເງິນຄໍາ ແລະ ເອ້ຢ້ອງ.

3.1 ຂະແໜງກະສິກໍາປູຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ປະກອບມີ:

– ພືດຜັກ ລວມທັງການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີ;

– ຟາມລ້ຽງສັດ (ງົວ, ຄວາຍ, ແບ້, ໝູ, ເປັດ, ໄກ່);

– ລ້ຽງປາ, ເພາະພັນແນວພັນປາ;

– ກາເຟ;

– ຊາ;

– ສາລີ;

– ມັນຕົ້ນ;

– ຢາງພາລາ.

4.1 ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບມີ:

– ການນໍາທ່ຽວ;

– ການສ້າງ ຫລື ສ້ອມແປງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ;

– ການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ພັກແຮມ;

–  ການບໍລິການຮ້ານອາຫານ;

– ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ.

 

ເປົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ທຶນ:

– ທຶນໝູນວຽນ : ເພື່ອຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ເພີ່ມການຈ້າງງານ.

– ທຶນຄົງທີ່ : ເພື່ອປ່ຽນຖ່າຍເຄື່ອງຈັກ ຫລື ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອເພີ່ມຜະລິດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ້ ICT ຊ່ວຍການບໍລິການຈັດການ ຫລື ບັນຊາຂະບວນການຜະລິດ, ການຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ການເພີ່ມການຈ້າງງານ, ການສ້າງນະວັດຕະກໍາໃນການຜະລິດ, ການອອກແບບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ.

– ທຶນໝູນວຽນ ຫລື ທຶນຄົງທີ່ ເພື່ອການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ສົ່ງອອກແມ່ນຖືວ່າເປັນບູລີມາສິດຫລັກ.

 

ເງື່ອນໄຂໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ:

 • ການປ່ອຍສິນເຊື່ອແມ່ນອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະບຽບການສິນເຊື່ອຂອງ ທພລ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ;
 • ການພິຈາລະນາປ່ອຍກູ້ໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 15 ວັນ ລັດຖະການ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບເອກະສານຄົບຖ້ວນ;
 • ໄລຍະປອດໜີ້ ສໍາລັບທຶນໝູນວຽນ ແລະ ທຶນຄົງທີ່ບໍ່ເກີນ 02 ປີ ຫລື ຕາມການໄລ່ລ່ຽງທຸລະກິດ.
 1. ເງື່ອນໄຂວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ:
 • ມີແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ;
 • ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຫລື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ;
 • ເປັນວິສາຫະກິດທີ່ຖືບັນຊີ ຕາມກົດໝາຍວ່າດວ້ຍການບັນຊີ ແລະ ບໍ່ເປັນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL)ຢູ່ນໍາສະຖາບັນການເງິນອື່ນ;
 • ເປັນຂະແໜງການ ຫລື ຂົງເຂດບູລິມາສິດທີ່ລັດຖະບານກໍານົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ເປັນຂະແໜງການທີ່ມີຜົນຕອບແທນທາງທຸລະກິດ.
 • 1. ໃບສະເໜີຂໍກູ້ຢືມ
 • ໃບສະເໜີກູ້ຢືມ (ຕາມແບບຟອມຂອງທະນາຄານ).
 • 2. ເອກະສານດ້ານນິກຳ.
  • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (Copy).
  • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ(Copy).
  • ໃບທະບຽນອາກອນພາຍໃນ(Copy).
  • ໃບອະນຸຍາດອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (Copy).
  • ໃບລາຍການບັນຊີວິສາຫະກິດ (Copy).
 • 3. ເອກະສານກ່ຽວກັບຜູ້ກູ້ຢືມ.
  • ບັດປະຈຳໂຕ/ສຳມະໂນຄົວ (Copy).
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.
  • ຊີວະປະຫວັດ
 • 4. ເອກະສານດ້ານການບໍລິຫານ.
  • ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ (Copy).
  • ລະບຽບບໍລິສັດ (Copy).
  • ໃບຢັ້ງຢືນຮ່ວມທຶນ ຫລື ຖືຫຸ້ນ (ກໍ່ລະນີບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ) (Copy).
 • 5. ເອກະສານດ້ານການເງິນ.
  • ໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ 03 ປີຍ້ອນຫລັງ ຫລື ຢ່າງນ້ອຍ 02 ປີ ແລະ ຮອດປັດຈຸບັນ.
  • ໃບສະຫລຸບກຳໄລ-ຂາດທຶນ  03 ປີຍ້ອນຫລັງ, ປີປັດຈຸບັນ ແລະ ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ.
  • ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກຂອງປີຜ່ານມາ ແລະ ປະຈຸບັນ (Copy).
  • ບັນຊີລາຍລະອຽດເຈົ້າໜີ້ ແລະ ລູກໜີ້, ໃນໄລຍະເວລາການຊໍາລະໜີ້ ແລະ ເກັບໜີ້.
  • ບົດວິພາກເສດຖະກິດ (ກໍລະນີໂຄງການໃໝ່ ຫລື ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ).
 • 6. ເອກະສານດ້ານທຸລະກິດ.
  • ສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ (ສັນຍາຊື້-ຂາຍ, ສັນຍາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ສັນຍາສຳປະທານ ແລະ ອື່ນໆ) (Copy).
  • ເອກະສານພົວພັນໃນທຸລະກິດ (ໃບກວດວຽກ, ໃບສັ່ງຊື້, ໃບສັ່ງຈ່າຍ ແລະ ອື່ນໆ) (Copy).
  • ລາຍຊື່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ, ຈຳນວນສາຂາ ຫລື ສະຖານທີ່ຂາຍ (Copy).
 • 7. ເອກະສານກ່ຽວກັບຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ.
  • ໃບຕາດີນ, ແຜນທີ່ດິນ (Copy).
  • ເອກະສານຮຽກເກັບເງິນ.
  • ປື້ມເງິນຝາກ, ພັນທະບັດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ. (ພ້ອມເອກະສານຢັ້້ງຢືນ) (Copy).
  • ໃບຢັ້້ງຢືນກໍາມະສິດຂອງສິ່ງປຸກສ້າງ, ອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ພາຫະນະກົນຈັກ.
  • ໃບທະບຽນພາຫະນະ ແລະ ເອກະສານປະກັນໄພ.
  • ໃບມອບກຳມະສິດ ແລະ ອື່ນ.
 • 8. ເອກະສານອື່ນໆ ຕາມທະນາຄານຮຽກຮ້ອງ.

Contacts:

 • Lao Development Bank, HO
 • 013 Souphanouvong Road
 • Sihom Village,Chanthabouly Dist
 • Vientiane Capital, LAO PDR .
 • P.O BOX:2700 . SWIFT ID: LDBBLALA
 • Email: ldblaoho@ldblao.la
 • http://www.ldblao.la
 • Facebook page: LDB BANK

Phone Number:

 • Tel: (+856-21) 213300 – 03
 • Fax: (+856-21) 241275

Loan limit:

-For micro-enterprise LDB provided the loans not over 1.5 billion Kip per contract;

– Micro-enterprise LDB provided the loans not over 1,500,000,000 Kip per contract;

– Small enterprises LDB provided the loans not over 3,000,000,000 Kip per contract;

– Medium enterprise LDB provided the loans not over 4,000,000,000 Kip per contract.

Time line and interest rate

– working capital loans, LDB gives not over 5 years and the interest rate is 3% per annum.
– Fixed capital the loan period not over 10 years and the interest rate is 3% per annum.

The four field of businesses in the target of lending

 1. Agricultural product processing industry;
  2. Handicrafts;
  3. Agriculture and livestock;
  4. Tourism sector.

1.1 Agricultural products processing industry includes:
– food processing industry (including salt / iodine salt producers) and animal feed;
– Other industries related to the processing of agricultural products

2.1 The handicraft sector includes:

– Weaving crafts and traditional textiles;

– Crafts of wood, rattan and bamboo (including vines);

– Traditional food;

– Pottery crafts;

Goldsmith Craft & Jewelry

3.1 The Cultivate and Livestock Sector includes:

– Vegetables including clean agriculture and organic farming;

– Livestock (cows, buffaloes, goats, pigs, ducks, chickens);

– Fish farm and fish breeding;

– Coffee;

– Tea;

– Corn;

– Cassava;

– Rubber.

4.1 The tourism sector includes:

– Guides;

– Establishment or repair of tourist sites;

– Accommodation services;

– Restaurant;

– Souvenir shop.

Funding Goals:

– Working capital: to expand production and increase employment.

– Fixed capital: to repair the machinery or improve technology, use technology to increase production and services such as the use of ICT to assist management or production processes, expand production and increase employment, provide innovation in production, design and Business management.
– Working capital or fixed capital for export production is considered the main priority.

Loan conditions:

The loan is based on the conditions and regulations of the LDB:
– Consideration of loan not later than 15 business days after receiving the completed document;
– Debt term for working capital and fixed capital not more than 02 years or according to business

Small and Medium Enterprise Requirements for the Loan:

– Have concise business plans;

– Training from industry and commerce or other industry-recognized sector and industry;

An enterprise holding a legal accountability tax liability and non-performing loan (NPL) at another financial institution;
– a sector or priority area that the government has periodically designated as a business with a return on business.

 1. Loan Application.
 • Loan Application (form of the bank).
 1. Legislative documents.
 • Business license (copy)
 • Business registration (copy)
 • Internal tax registration (copy)
 • Other relevant licenses (copy)
 • Enterprise bill statement (copy)
 1. Borrowing Documents. (copy)

     –     ID card / Census                      (copy) 

–     Certificate of Address.

     –     CV      

 1. Administrative documents.
 • Organization Framework (copy) 
 • company regulation (copy)
 • Certificate of Joint Venture or Share (Joint Venture Case) (Copy).
 1. Financial documents.

     –     Balance sheet 3 years ago or at least 02 years and up to now.

     –     Profit and lost statement 3 years ago current year and future plans

     –     The detail of Creditor and Debtors during the repayment period and Collect debt

     –     Bank statement past and present (copy)

     –     Economic analysis (new project or business expansion)

 1. Business Documents.

    –      Contracts and agreements (Contracts, Construction Contracts, Concessions etc.) (Copy).

    –      Business Contacts (Checks, Orders, Payments, etc.) (Copy).

    –      List of dealerships, branch numbers or sales locations (Copy).

 1. Documentation of collateral.

    –      Land, map (copy)

    –      Billing documents.

    –      Savings books, bonds and valuables. (With proof) (Copy).

    –      Certificate of Construction, Equipment, Machinery and Vehicles.

    –      Vehicle registration and insurance documents

–       Letter of attorney and other

 1. Other documents as required by the bank

Contact:

 • Lao Development Bank, HO
 • 013 Souphanouvong Road
 • Sihom Village,Chanthabouly Dist
 • Vientiane Capital, LAO PDR .
 • P.O BOX:2700 . SWIFT ID: LDBBLALA
 • Email: ldblaoho@ldblao.la
 • http://www.ldblao.la
 • Facebook page: LDB BANK

Phone Number:

 • Tel: (+856-21) 213300 – 03
 • Fax: (+856-21) 241275
Sed Praesent massa quis id, commodo fringilla