Plastic Free Laos

Watch in English
Read the Blog
 • Plastic Free Laos Label offers guidelines and incentives to assist accommodation providers and F&B businesses to reduce their use of single-use plastics to protect the environment and save money.
 • ສລາກ Plastic Free Laos  ສະໜີແນວທາງ ແລະ ສິ່ງຈູງໃຈເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນຂະແໜງການກ່ຽວ ຂ້ອງກັບສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສ ແລະ ທຸລະກິດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເພື່ອຫຼຸດຜ່ານການນຳໃຊ້ປລັສຕິກແບບໃຊ້ ພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວເພື່ອປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການເຂົ້າເຖິງຄູ່ມືສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ເອກະສານສື່ສານ, ເຄື່ອງມືຕິດຕາມກວດກາ Online, ການໃຫ້ຄຳ ແນະນຳໃນການປະຕິບັດງານ, ການປັບປຸງກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃໝ່ໆທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານ ການຕະຫຼາດ.

 1. ລົງທະບຽນ
 2. ລະບຸປະລິມານການໃຊ້ປລາສຕິກ ແລະ ຕົ້ນທຶນໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳໃຊ້ປລາສຕິກ.
 3. ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂອງ ທ່ານ ແລະ ສື່ສານກັບແຂກຂອງ ທ່ານ. ດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ຈັດຫາໃຫ້ໂດຍສະຫຼາກ.
 4. ທົດສອບທາງເລືອກ, ມາດຕະການ ແລະ ຕິດຕາມຜົນກະທົບ.
 5. ການປະເມີນນອກສະຖານທີ່ໂດຍຜູ້ກວດສອບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ເປັນອິດສະຫຼະ.
 6. ຮັບສລາກໃນຮູບແບບຂອງ logo  ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ ທ່ານ ສາມາດສະແດງ ແລະ ສື່ສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້.
 • ຕໍ່ອາຍຸທຸກໆ 12 ເດືອນ

 • ການກວດສອບອິດສະຫຼະໜຶ່ງຄັ້ງ
 • ການຝຶກອົບຮົມ/ການຝຶກສອນໜຶ່ງຄັ້ງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຈາກຄູຝຶກມືອາຊີບໃນທ້ອງຖິ່ນ.
 • ເຄື່ອງມື ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ Online ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສລາກ Plastic Free Laos.
 • Updates ເຄັດລັບ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ທາງເລືອກໃໝ່ທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດລາວ.
 • ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນ Plastic Free Laos ທີ່ມີໂອກາດໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການຮ່ວມມື.
 • ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ Plastic Free Laos ເພື່ອສະແດງເຖິງຄຸນສົມບັດຂອງ ທ່ານ ແລະ ສິດໃນການນຳໃຊ້ logo ຂອງ Plastic Free Laos ເມື່ອໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແລ້ວ.
 • ມີລາຍຊື່ປະກົດໃນ website ຂອງສູນບໍລິການ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.
 • ມີລາຍຊື່ ແລະ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ເຜີຍແຜ່ຜ່ານໜ້າ Facebook ຂອງ Plastic Free Laos.
 • One independent audit.
 • One free training/coaching session by local professional trainers.
 • Online tools and resources to help you achieve Plastic Free Laos Label.
 • Updates with tips, advice and new alternatives available in Laos.
 • Be part of Plastic Free Laos community with networking and collaboration opportunities.
 • A Plastic Free Laos Certificate to display at your property and the right to use Plastic Free Laos logo once certified.
 • A Plastic Free Laos Certificate to display at your property and the right to use Plastic Free Laos logo once certified.
 • Listing on SME Service Center website.
 • Listing and promotion on the Facebook page of Plastic Free Laos.
 • 600'000 - Less than 10 employee
 • 900'000 - 10-30 employee
 • 1'100'000 - 31-50 employee
 • 1'300'000 - 51-100 employee
 • 1'500'000 - More than 100 employee
Coming soon
SME Service Center (SSC)
Km 5, P.O.Box 7, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos

Telephone Line 1 (fax) : +856 (0)21 416 266
Telephone Line 2 : +856 (0)21 416 267
Website : www.smelaos.com
E-mail : plasticfreelaos@smelaos.com

STEP 1 : Registration

For Accommodation
For Food & Beverage

STEP 2 : Process

Bank details

Join Us

mi, consequat. non elit. libero. facilisis