A green label to become Eco-friendly.

Introduction

Process

1. ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງ

ສລາກ Plastic Free Laos ສະໜີແນວທາງ ແລະ ສິ່ງຈູງໃຈເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນຂະແໜງການກ່ຽວ ຂ້ອງກັບສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສ ແລະ ທຸລະກິດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເພື່ອຫຼຸດຜ່ານການນຳໃຊ້ປລັສຕິກແບບໃຊ້ ພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວເພື່ອປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ.

 

2. ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດວຽກມີຫຍັງແດ່

 

 

3. ຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລະ ບັນດາຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ

 • ການກວດສອບອິດສະຫຼະໜຶ່ງຄັ້ງ
 • ການຝຶກອົບຮົມ/ການຝຶກສອນໜຶ່ງຄັ້ງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຈາກຄູຝຶກມືອາຊີບໃນທ້ອງຖິ່ນ.
 • ເຄື່ອງມື ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ Online ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສລາກ Plastic Free Laos.
 • Updates ເຄັດລັບ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ທາງເລືອກໃໝ່ທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດລາວ.
 • ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນ Plastic Free Laos ທີ່ມີໂອກາດໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການຮ່ວມມື.
 • ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ Plastic Free Laos ເພື່ອສະແດງເຖິງຄຸນສົມບັດຂອງ ທ່ານ ແລະ ສິດໃນການນຳໃຊ້ logo ຂອງ Plastic Free Laos ເມື່ອໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແລ້ວ.
 • ມີລາຍຊື່ປະກົດໃນ website ຂອງສູນບໍລິການ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.
 • ມີລາຍຊື່ ແລະ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ເຜີຍແຜ່ຜ່ານໜ້າ Facebook ຂອງ Plastic Free Laos.

1. What we do

 • Plastic Free Laos Label offers guidelines and incentives to assist accommodation providers and F&B businesses to reduce their use of single-use plastics to protect the environment and save money.

2. How the process works

3. Benefits & Inclusions

 • One independent audit.
 • One free training/coaching session by local professional trainers.
 • Online tools and resources to help you achieve Plastic Free Laos Label.
 • Updates with tips, advice and new alternatives available in Laos.
 • Be part of Plastic Free Laos community with networking and collaboration opportunities.
 • A Plastic Free Laos Certificate to display at your property and the right to use Plastic Free Laos logo once certified.
 • Listing on SME Service Center website.
 • Listing and promotion on the Facebook page of Plastic Free Laos.

Contact & Material

ຕິດຕໍ່ | Contact
Administration : For all information :

SME Service Center (SSC)
Km 5, P.O.Box 7, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos

Telephone : +856 (0)21 416 266-7
Website : www.smelaos.com
E-mail : plasticfreelaos@smelaos.com

Telephone : +856 (0)20 5964 4074 (Eng/Lao)

Telephone : +856 (0)20 2803 9022 (Lao)

libero luctus quis, in elit. Praesent lectus nunc Aliquam